کد موزیک

اهرام باستانی تركان اویغور

اهرام باستانی تركان اویغور

+0 Likeبی شك هر كسی اطلاعاتی هرچند كم از اهرام مصر دارد، و از وجود مناطق و اهرامی مانند اهرام مصر در سایر نقاط زمین نیز مطلع هستند. مانند اهرام قوم مایا در امریكای جنوبی..
اما ،
آیا تا به حال از وجود مناطق ممنوعه در چین چیزی شنیده اید؟
آیا از وجود اهرام موجود چین چیزی می دانید؟

اهرام امپراطوری تركهای اویغور

اهرام تركان در حدود 100 هرم را شامل میشود كه در تـركستان چین (ایالت سین كیانگ) و سراسر كشور چین قرار گرفته اند.این اهرام مربوط به زمان امپراطوری تـركان اویغور است یعنی زمانی كه كل چین تحت سلطه اویغورها بود و تمدنی بانام چینی ها وجود نداشت.متاسفانه این اهرام جزء مناطق ممنوع در چین است و حكومت چین نزدیك شدن و حتی تحقیق در باره این اهرام را ممنوع اعلام كرده است و در حال تخریب بسیاری از این اهرام است..  • [ ]

free counters

کد موزیک