کد موزیک

جهت تحریم معاملات ملكی با اكراد .. (اطلاع رسانی كنید)