کد موزیک

جدال با خاموشی احمد شاملو / شاملو در نگاهی دیگر

جدال با خاموشی احمد شاملو / شاملو در نگاهی دیگر

+0 Like

(احمد شاملو در شعر «در جدال با خاموشی») 

نام كوچك من عربی ست

نام قبیله ئی ام ترك

كنیت ام پارسی.

نام قبیله ئی ام شرمسار تاریخ است

ونام كوچك ام را دوست نمی دارم"

 تفكر ناسیونالیسم افراطی ایرانی كه نزدیكی آن با فاشیسم بسیار واضح می باشد و اساس آن بر دیگر ستیزی (علی الخصوص ترك ستیزی و عرب ستیزی) و حقیر شمردن دیگران می باشد، باعث به وجود آوردن انسانهایی با اذهان بیمار و خطرناك شده است. طوری كه اكثریت ایرانی ها با چنان نفرتی از "دیگری" (ترك و یا عرب) یاد می كنند كه گویی تمام بدبختی های آنان از این "دیگر"-ان بوده و اگر آنان نبودند، این ایرانی های آریایی نژاد و پارسی زبان در سرزمینی بهشت مانند زندگی می كردند. و جالب است تمام طبقات اجتماعی و حتی روشنفكران، نویسندگان و شاعران نیز در میان این انسانها حضور دارند. روشنفكرانی چون كسرویها و افشار یزدی ها شناخته شده هستند، اما شاید كمتر كسی بداند كه شاعرانی نیز از این امر مستثنی نبودند و اگر نیك بنگریم خواهیم  دید شاعران محبوب ما نیز در ترك ستیزی و عرب ستیزی كم از دیگران نداشتند.

برای نمونه محمد تقی بهار كه یكی از شاعرانی بود كه در دوران كودكی از روی جهالت به وی علاقه داشتم؛ اما وقتی افكار مریض این شخص را در خصوص ملتم مطالعه كردم، این حب تبدیل به نفرت و كینه گردید. یكی دیگر از این اشخاص نیز كه هنوز ناشناخته مانده و برای همین، بعضی دوستان نیز به وی علاقه داشته و حتی عشق می ورزند، احمد شاملو می باشد. این شخص كه همیشه در اذهان ما به شكل پیرمردی با چهره مظلوم و موهای آشفته و سپید تداعی می شود، و اشعاری نیز كه اكثرا هیچ مفهومی ندارند و صرفا به خاطر نامفهوم بودن، جذاب به نظر می آیند(!)، در خصوص نام تبارش اظهار داشته است كه این نام شرمسار تاریخ می باشد(!!!) و قطعا این شرمساری نیز عمری با وی بود و از این كه چنین تباری داشته است متنفر بود، چرا كه یك عمر مایه شرمساری وی شده بود!

نمی دانم چرا شاعران این ملت نیز با گذشت هزار سال همچنان دنباله روی فردوسی ها هستند! و یا روشنفكرانی كه باید به وظیفه انسانی خود عمل كرده و انسان را محور ارزش گذاری بدانند و نه خاك و چهارچوب های سیاسی را، چنین دیگر ستیز می شود. آیا این زبان (فارسی) چنین انسانهایی پدید می آورد و یا حاكمیت ها و سیاستهای آنها؟!!!

به نقل از این منبع  • [ ]

free counters

کد موزیک