کد موزیک

متن سرود ملی افغانستان ، حقوق ملل گنجانده شده در متن سرود..

متن سرود ملی افغانستان ، حقوق ملل گنجانده شده در متن سرود..

+0 Like

 

متن سرود ملی افغانستان ، حقوق ملل گنجانده شده در متن سرود..

 

متن سرود ملی افغانستان با توجه به ملیت های مختلف ساكن در افغانستان تدوین و سروده شده.

این در حالی است كه بنا به شواهد و گفته ها، مدارس افغانستان به چند زبان دارای كتاب و معلم می باشند و آموزش و پرورش این كشور نیز در ابتدا از آموزش و پرورش كشورهای همسایه مثل توركمنستان ، اوزبكستان و ... برای راه اندازی هر چه بهتر سیستم آموزش و پرورش چند زبانه در این كشور  بهره گرفته است.

به تازگی نیز بنا به گفته این منبع از تدوین و سروده شدن سرود ملی عراق به چند زبان موجود در این كشور مطلع شدیم، كه به نوبه خود جای خوشحالی دارد.

این در حالی است كه هنوز [نه اقلیت، بلكه اكثریت] ملت های ساكن ایران ، هنوز موفق به رسیدن به كوچكترین حقوق فرهنگی خود نشده اند... نه مدرسه ای ،، نه كتابی ،، نه حقوقی ،، ...

متن سرود ملی افغانستان به زبان پشتو

دا وطن افغانستــــان دی           دا عزت د هر افغــــان دی
كور د سولی كور د تــوری           هر بچی یی قهرمــان‌ دی
دا وطن د تولو كـــــور دی           د بلوچـــــو د ازبـكـــــــــــو
د پشتون او هـــــزاره وو             د تركمنــــــو د تاجكــــــو
ورسره عرب، گوجــر دی            پامیریان، نورستانیــــــــان
براهوی دی، قزلباش‌دی             هم ایماق، هم پشه ییان
دا هیواد به تـــــل زلیژی             لكه لمر پرشنه آسمـــان
په سینه كی دآسیا به              لكه زره وی جاویـــــــدان
نوم د حق مودی رهبـر              وایو الله اكبر وایو الله اكبرمتن سرود ملی به زبان دری


این كشور افغانستان است

این عزت هر افغان است
میهن صلح، جایگاه شمـــشیر

هر فرزندش قهرمان است
این كشور میهن همه‌اســت

از بلــوچ، از ازبـــكها
از پشــتــــون، هـــزاره‌هـــا

از تـــركمن و تـاجیكها
هم عـــــرب و گــوجـــرها

پامیری، نورستانیها
براهـویــــی است و قـــزلــبـاش

هم ایماق و پشه‌ئیان
این كشور همیشه تابان خواهد بود

مثل آفتاب در آسمان كبود
در سینهٔ آسیا  مثل قلب جاویدان

نام حق است ما را رهبر

می‌گوییم الله اكبر، می‌گوییم الله اكبر

 

   • [ ]

free counters

کد موزیک