کد موزیک

مقاله / تحقیق / روابـط عـمـومی و قـانـون

مقاله / تحقیق / روابـط عـمـومی و قـانـون

+0 Like

روابط عمومی و قانون

ضمن آن كه آگاهی و دانستن بعضی از قوانین اجتماعی كه در تاثیر و تاثر رفتار حرفه ای روابط عمومی می تواند نقش آفرینی كند بی نتیجه نخواهد بود ، مضاف بر این كه بسیاری از مباحث ذیل را می توان به عنوان مقدمه  در فرایند عملكرد روابط عمومی موفق - دارای مولفه های اخلاقی و رفتاری می باشد-  قلمداد كرد نظیر:  
1- قانون علت و معلول
هر چیز به دلیلی رخ می دهد . برای هر علتی معلولی هست ، و برای هر معلولی علت یا علت های بخصوصی وجود دارد ، چه از آن ها اطلاع داشته باشید چه نداشته باشید .  بطور كلی چیزی به اسم اتفاق وجود ندارد .
 
2- قانون ذهن
همه ی علت ها و معلول ها ذهنی هستند. افكار شما تبدیل به واقعیت می شوند. افكار شما آفریننده اند. شما تبدیل به همان چیزی می شوید كه بیشتر به آن می اندیشید.
همیشه درباره ی چیز هایی اندیشه كنید كه واقعا طالب آن هستید و از تفكردرباره ی چیزهایی كه خواستار آن نیستید بر حذر باشید.
 
3- قانون عینیت یافتن ذهنیات
دنیای پیرامون شما تجلی فیزیكی دنیای درون شماست . كار اصلی شما در زندگی این است كه زندگی مورد علاقه ی خود را در درون خود ایجاد كنید .زندگی ایده آل خود را با تمام جزئیات آن مجسم كنید و این تصویر ذهنی را تا زمانی كه در دنیای پیرامون شما تحقق پیدا می كند،حفظ كنید .
 
4- قانون رابطه ی مستقیم
زندگی بیرون شما بازتاب زندگی درونی شماست . بین طرز فكر و احساسات درونی شما از یك طرف و عمل كرد و تجارب بیرونی شما از طرف دیگر رابطه ی مستقیم وجود دارد.
 
5- قانون باور
هر چیزی را كه عمیقا باور داشته باشید برایتان به واقعیت بدل می شود . شما آنچه را كه می بینید باور نمی كنید بلكه آن چیزی را كه قبلا به عنوان یك باور انتخاب كرده اید،می بینید .بنابراین باید :
باور های محدود كننده ای را كه مانع موفقیت شما هستند شناسایی كرده وآن موانع را از بین ببرید .
 
6- قانون ارزش ها
نحوه ی عمل كرد شما همیشه با زیربنایی ترین ارزش ها و اعتقادات شما هماهنگ است .
آنچه كه به راستی ارزش های اعتقادی شما را بیان می كند ادعاهای شما نیست بلكه گفته ها ، اعمال و انتخاب های شما به ویژه در هنگام ناراحتی و عصبانیت است.
 
7- قانون انگیزه
هر چه می گویید یا انجام می دهید از تمایلات درونی ، خواسته ها و غرایز شما سرچشمه می گیرد و این كار ممكن است به صورت خودآگاه و ناخودآگاه انجام شود.
رمز موفقیت در این مواقع  دو چیز است :
1- تعیین اهداف و برنامه ریزی برای آن ها .
2- مشخص كردن انگیزه ها .
 
8- قانون فعالیت ذهن ناخودآگاه
ذهن ناخودآگاه شما موجب می شود كه همه ی گفته ها و اعمالتان مطابق با الگویی انجام پذیرد كه با تصویر ذهنی و باورهای زیر بنایی شما هماهنگ است .ذهن ناخودآگاه شما بسته به این كه چگونه آن را برنامه ریزی می كنید می تواند شما را به پیش ببرد و یا از پیشرفت باز دارد .
 
9- قانون انتظارات
اگر با اعتماد به نفس انتظار وقوع چیزی را داشته باشید به همان وزان در جهان پیرامونتان امكان وقوع پیدا می كند. شما همیشه هماهنگ با انتظارات خود عمل می كنید و انتظارات شما نیز بر رفتار و طرز برخورد اطرافیانتان تاثیر می گذارد .
 
10- قانون تمركز
هر چیزی كه ذهن شما را به خود مشغول می سازد ،در زندگی واقعیت پیدا می كند .
 بر روی هر چیزی كه تمركز می كنید و دائما به آن می اندیشید در زندگی واقعی شما نیز شكل می گیرد و گسترش می یابد . بنابراین باید فكر خود را بر چیزهایی متمركز كنید كه در زندگی واقعا خواهان آن هستید .
 
11- قانون عادت
حداقل 95% از كارهایی را كه انسان انجام می دهد از روی عادت است ، خواه عادت های مفید و خواه مضر. شما می توانید عادت هایی را كه موفقیت شما را تضمین می كند در خود پرورش دهید.  برای آن كه رفتار مورد نظرشما، به صورت اتوماتیك و غیر ارادی انجام نشوند سعی كنید كه تمرین و تكرار آگاهانه و مداوم آن را ادامه دهید .
 
12- قانون جذب
 انسان مرتبا افكار ، ایده ها و موقعیت هایی را كه با افكار اغلب هم نوعانش هماهنگ هستند به خود جذب می كند ، خواه افكار منفی، خواه افكار مثبت . در این صورت شما می توانید بهتر  و ثروتمند تر از این كه اكنون هستید، باشید و توانایی های بیشتری داشته باشید چون می توانید افكار اغلب  هم نوعان خود را تغییر دهید .
 
13- قانون انتخاب
زندگی انسان نتیجه ی انتخاب های او تا این لحظه ی حال است .چون شما همیشه در انتخاب افكار خود آزاد هستید ، كنترل كامل زندگی تان و تمامی آنچه برایتان اتفاق می افتد در دست شماست .
 
14- قانون تفكر مثبت
برای موفقیت و شادی در تمام جنبه های زندگی ، داشتن تفكر مثبت امری ضروری است. شیوه ی تفكر شما نشان دهنده ی ارزش ها ، اعتقادات و انتظارات شماست.
 
15- قانون تغییر
تغییر امری اجتناب ناپذیر است و چون با دانش روزافزون و تكنولوژی رو به پیشرفت هدایت می شود با سرعتی غیر قابل قیاس با گذشته در حال حركت است. كار انسان در این موارد این است كه خود استاد تغییر باشد نه قربانی آن .
 
16- قانون كنترل
این كه تا چه حد در مورد خودتان مثبت فكر می كنید بستگی به این دارد كه تا چه حد زندگی خود را تحت كنترل دارید. زیرا سلامتی ، شادی و عملكرد موفق تنها از طریق كنترل كامل افكار، اعمال و شرایط پیرامون انسان به وجود می آید.

 
17- قانون مسئولیت
هر جا كه هستید و هر چه كه هستید به خاطر آن است كه خودتان این طور خواسته اید .
مسئولیت كامل آنچه كه هستید ، آنچه كه بدست آورده اید و آنچه كه خواهید داشت بر عهده ی خود شماست .
 
18- قانون پاداش
عالم در نظم و تعادل كامل به سر می برد . شما همیشه پاداش كامل اعمالتان را می گیرید .
همیشه از همان دست كه می دهید از همان دست می گیرید . اگر از عالم بیشتر دریافت می كنید به این دلیل است كه بیشتر می بخشید .
 
19- قانون خدمت
پاداش هایی كه در زندگی می گیرید با میزان خدمت شما به دیگران رابطه مستقیم دارد .
هر چه بیشتر برای بهبود زندگی و سعادت دیگران كار و مطالعه كنید و توانایی های خود را افزایش دهید ،  در مقابل در عرصه های مختلف زندگی خود نیز پیشرفت بیشتری به دست می آورید .
 
20- قانون تاثیر تلاش
همه ی امیدها ، رویاها ، هدف ها و آرمان های شما در گرو سخت كوشی شماست .
هر چه بیشتر تلاش كنید ، بخت و اقبال بهتری پیدا می كنید .هیچ راه میان بری وجود ندارد

شش قانون طلایی برای رسانه وارزیابی روابط عمومی

1- نتایج ارزیابی
هیچ كسی دقتی ندارد شما چه تعداد كارمند دارید.ارتباط موثر چیزی است كه افكار مخاطب هدف شما را می سازد. و محتویاتی كه برای آنها ارسال كرده اید، اگر نتایج مورد قبول باعث افزایش اگاهی از برند شد، اعتبار مثبتی بوجود می اورد ویاسوالهایی را بوجود می آورد و آن چیزی است كه شما باید ارزیابی كنید. در ارزیابی نتایج اهمیت دارد.
از كجا بدانیم نتایج اهمیت دارد؟ اینها نتایجی هستند كه درهمكاری سازمان شما معین شده اند واهداف ارتباطی بازاریابی رامعین می كند . اگر نتایج مورد قبول باعث افزایش آگاهی از برند شد اعتبار مثبت ویا سوالهایی را بوجود می آوردبرای آن چیزی كه شما باید ارزیابی كنید. اگر شما بخشی از تلاش ارتباطی موثر و منسجم یا مسئول بخشی از آن هستید یا در حال ایجاد شهرت هستید یا كاركنان را مطلع میكنید، نتایج معین را بررسی كرده و آنها را به اهداف كلی سازمان مرتبط بسازید. به عنوان مثال، شما از طریق ارزیابی مشتری كه تحت تاثیر شهرت محصول قرار گرفته اند و انالیز رسانه ای شما نشان میدهد كه شما شهرت مورد علاقه را در رسانه ای كه آنها میخوانند، بوجود آورده اید به نتایج مورد دلخواه سازمان متصل شده اید .
موضوع مرتبط در چنین بخشی بازگشت سرمایه است كه تصور می شود بازگشت سرمایه فقط دلارهایی است كه حاصل از فروش است یا نهایتا در سود دیده می شود.
در آمد به طور معین بازگشت سرمایه برای واحد فروش است . اما غیر منطقی است كه فقط دلار به دست آمده را ارزیابی كنیم. چرا كه واحد حقوقی، گزینش، حسابداری با دلارهای به وجود آمده ارزیاب
نمی¬شوند. به همین ترتیب روابط عمومی نمی تواند با شرایط دلار ارزیابی شود اگر اهداف آن مربوط به آگاهی، سوالات ، احساس ، وفاداری و امثالهم باشد. اما هر كدام از نتایج مهم آنها می تواند ارزیابی شود.

2- ارزیابی چیزی كه مطرح است.  
شما نباید هر مطلب مهمی را ارزیابی كنید. همچنین هر كسی ، كانال ، رسانه یا موضوعی را در موضوعات بازار. بعضی فاقد اهمیت و بعضی اهمیت دارند. به عنوان مثال : خبرها و تفاسیر ممكن است در رسانه و شبكه های مختلف و انتشارات مرتبط با بازار مهمتر از خبرهایی باشند آنها كه بر روی سهامداران تاثیر دارند.
چیزی را كه از  همه  مرتبط تر است  ارزیابی كنید، مرتبط با بازارهای اصلی و سهامداران و اهداف
اصلی¬تان. این بدان معنی است كه شما باید توجیه دقیقی برای ارزیابی تان داشته باشید.

 3- ازروش قابل اعتماد تری برای ارزیابی استفاده كنید.
وقتی شما ارزیابی می كنید اخطار ها و هشدارها را به یاد آورید ؛ تمام ارزیابی ها از ابزارها و روشها ( چگونگی استفاده از آنها ) بهره می گیرند. اگر یك ابزار غیر مناسب استفاده میكنیم یا در موارد دیگر از ابزاری بدون تنظیم استفاده میكنید یافته های شما می تواند غیر صحیح  و به طور جدی گمراه كننده باشد.

4- از نظر كیفی ارزیابی كنید نه كمی
بسیار واضح است كه ارزیابی برندها، اعتبار و خوشنامی آنها از نظر تصور عمومی ارزیابی كیفی هستند تا بعد كمی. بسیاری از سازمانها در فكر خوشنامی هستند. هنوز بسیاری از روابط عمومی ها درصدد بازاریابی و جذب متخصصان ازنظر كیفی هستند. یك جنبه اساسی ارزیابی روابط عمومی ، به ویژه استفاده از روشهای تحلیل كیفی است همانگونه كه هر مدیر اجرایی می داند، یكی از جوانب بنیادین ارزیابی روابط عمومی، استفاده ویژه از تحلیل های كیفی و تبلیغات رسانه¬ای، نتایج مثبت خواهد داشت، در رسانه ها تفكر مثبت اهمیت بیشتری دارد. پیام این است: ممكن است تحلیلگران اطلاعات كافی نداشته باشند. ارزیابی كیفی پیچیده تر از كمی است (كه قابل ملاحظه است). این جا استفاده از روش اهمیت پیدا می كند ، بدون استفاده از روش منسجم تحلیل، یافت ها و تحلیل ها بی ارزش است.این جا جایی است كه محققان حرفه ای و تحلیل گران كه باعث بكارگیری روشهای بسیار دقیق علمی می شوند و وابسته به اطلاعات نمودار ارزیابی می باشند، نقش مهمی دارند.

5- دنباله روی از رسانه های اجتماعی
در دنیای امروز دنباله روی از رسانه های اجتماعی ضروری و بسیار پر منفعت است . حتی اگر شما از رسانه های اجتماعی برای ارتباطات جاری استفاده می كنید ، موقعیت خوبی است كه مردم درباره برند شما ، محصولات ، سازمان ، مدیریت ، و موضوع های مرتبط، در وبلاگها ، شبكه های اجتماعی، در یوتیوب، یا توییتر مطلع شوند و درباره آن صحبت كنند. رسانه های اجتماعی ، تهیه كننده مهم¬ترین و گسترده ترین ابزار وسیع و گسترده برای تحقیقات بازار آزاد هستند. شما می توانید بفهمید مردم به چه چیزی فكر می كنند، فقط با مكالمات آن لاین از مكالمات آنها حرف بیرون می كشید. دوم شما باید از موضوعات معین دنباله روی كرده و با مكالماتی افراد با نفوذ را شناسایی كنید، چیزی كه متخصصان شبكه از آن بعنوان گره و مركز یاد می¬كنند. بنا بر این اطلاع از برنامه های اطلاعاتی آینده یاریگر شما می باشد. یك سری از متغیرهای اماری امكانی برای ارزیابی رسانه های اجتماعی دارند، كه شامل بازدید كنندگان ، بازدید صفحات ، مدت دانلود كردن و ارزیابی ، و تحلیل كیفی متون است.

6- یافته های موجود در زبان مدیریت
زبان مدیریت انگلیسی نیست. حتی لغات هم نیست. عددی است. مدیریت ها خواهان و معتقد به اعداد هستند . اعداد به عنوان درصد و نشانه های دلار تاثیر گذار است . اعداد توضیح داده شده در نقشه ها و نمودار ها توجه مدیریت را جلب كرده و طوری با آنها صحبت می كند كه قابل فهم باشد. بسیاری از مدیران عالی رتبه، حسابداران، اقتصاد دانان، مهندسان و متخصصان ITیا مدیران فروش و خوشه های بازار یابی استفاده كنندگان اعداد هستند.

منبع:

http://www.asrepooya.com

http://prsi.persianblog.ir  • [ ]

free counters

کد موزیک