کد موزیک

كوفته تبریزی هم به اسم پرشی ان شد.

كوفته تبریزی هم به اسم پرشی ان شد.

+0 Like

پانفارسهای پر مدعا چون هیچ دارایی ندارند كه به آن افتخار كنند٫ همیشه از مال مردم قرض كرده و به آن افتخار میكنند. و مشكلی كه ملل غیر فارس دارند این است كه چون سیستم متمركز قابلیت تولید و صادرات را از آنها گرفته است٫ آنگونه كه باید نمیتوانند دارائیهای ملی و تاریخی خود را حفظ كرده و به جهانیان بشناسانند.

فرش آذربایجان به اسم فرش پرسیان در دنیا مشهور شده است٫ در عكسی كه مشاهده میكنید٫ كوفته مشهور تبریز هم به اسم پرسیان تبلیغ میشود! هنوز تمام نشده٫ قوروت (كشك) توركها را هم با اسم سس پرسیان تبلیغ میكنند و داستان ادامه دارد!

منبع  • [ ]

free counters

کد موزیک