کد موزیک

مرزها

مرزها

+0 Like

مرزها برای كیستند؟
مرزها چیستند؟
مرزها مخلوق كیستند؟
پرندگان براحتی و بی هیچ مزاحمتی از مرزها میگذرند
گوزنها بی آنكه مرزی حس كنند شادمانه از آلاسكا به كانادا میروند
گرگها بی آنكه مانعی حس كنند تبّت را درمینوردند و زوزه كشان به قرقیزستان سرازیر میشوند.
حتی مورچگان ، زنبورها و خرمگسها هم لبخندزنان به مرزهای دست ساخته ی ما، آنانرا میپیمایند.
   ما آدمیان چه هنگام به اندازه ی این بهایم و حشرات - كه غرور حاكی از جهلمان آنها را در نظر ما حقیر نموده است- عاقل خواهیم شد.
   مرزها را ما انسانها و پدرانمان ساختیم ، آنگاه مقدسش نمودیم . سیاست پیشگانمان مرزها را بازیچه ی جنگ همیشگی خود برای قدرت بیشتر و دست بالاتر ساختند. ما برایشان كف میزنیم. آنها به ما لبخند میزنند.
   اما ظاهرا تا ما آدمیان به بلوغ نرسیده ایم، این مرزها را گریزی نیست. 
   اما میتوان هم به آنها احترام گذاشت و در عین حال جدیشان نگرفت.
   میتوان هم تورك بود و هم انسان، هم ایرانی بود و هم آدمی، هم عرب بود و هم خود را متعلق به تمامی بشر دانست.
   افسوس ........كه جهل ما را چنان كور كرده است كه نه تنها مرزهای كشورهایمان را مقدس میشماریم، بلكه مرزهای استانی و شهرستانی و حتی شهرها و روستاهایمان را تافته ی جدا بافته از هم میپنداریم.
   چه خونها كه ما انسانها با این تفكیك من/ او  و ما/ آنها از هم ریخته ایم . از هزاران سال قبل تا امروز و از امروز تا هزاران سال بعد؟
   چه زمان سیر خواهد شد چشمهای ما ، شكمهای ما ، ...آیا باید باور كنم سخن آن فیلسوف بدبین را  كه گفت: "انسان گرگ انسان است" ؟
اما بارقه های امید زنده است. 
    پا روی حق همدیگر نگذاریم و بقول كنفوسیوس آنچه را برای خود و ملت خود و قوم خود میپسندیم ، برای دیگران نیز بپسندیم و بالعكس... .
    شاید آنگاه لگام بر خود زنیم و بتوانیم دید كه منافع و سعادت تك تك ما در رعایت همدیگر است
    شاید همان راهی كه اتحادیه ی اروپا را شكل میدهد ، صد سال دیگر ما را به خود بخواند. فراموش نكنیم اتحادیه ی اروپا تنها در سایه ی احترام كامل به حقوق فرهنگی ، زبانی ، اقتصادی و اجتماعی همه ی اجزای تشكیل دهنده ی آن شكل میگیرد و اصلا از آغاز هم بدون این اصل اصیل امكان طرح و ظهور نداشته است.اصلی كه در جوامع توسعه نیافته نظیر ایران ، گروهی با انكار آن ، دیگران را دعوت به یگانگی و وحدت میكنند!
شاید صد سال دیگر باید بگدرد تا به اصول ابتدایی روابط انسانی ملتزم شویم. اما ظاهرا تا آن هنگام همچنان جهل در گوشه و كنار جهان - و در این نقطه از كره ی خاكی هم - ما را خواهد كشت، همچنان ما را خواهد تالاند، همچنان ما را با هم گلاویز خواهد كرد.
    مرزها چیستند؟
    یكبار گفتم كه مرزها تا زمانی مقدس و معتبرند كه حافظ كرامت و موجودیت انسانها باشند و مرزهایی كه به مثابه ی زنجیر عمل كنند ، نه مقدس ، كه محترم نیز نخواهند بود و لاجرم شكستنی میشوند.
شاید اگر ما آدمیان مرزها را جدی و مقدس نشمریم ، و قداست اصلی را به نفس آدمی -یعنی تك تك خودمان- بدهیم،آنگاه آرام شویم...آرام  • [ ]

free counters

کد موزیک